Friskluft med FTX (värmeåtervinningsaggregat)

Inomhusluften får inte vara stillastående om den ska hålla en bra kvalitet. Hela idén med ventilation är ju att ta bort den dåliga luften och ersätta den med ren luft. Uteluft som inte renas kan komma in både genom ventilationssystemet och genom andra öppningar i byggnaden, byggnadsmaterial och inredning kan också ge ifrån sig föroreningar. Moderna ventilationssystem har filter som renar luften från partiklar och pollen. För att filtren ska fungera som tänkt är det viktigt att de sköts och byts ut så snart de försämras.

Att låta ett FTX-aggregat sköta ventilationen innebär att man får kontrollerad från- och tilluft samt att allt luft som kommer in i huset filtreras genom ventilationsfilter. I FTX-aggregatet finns ett luftfilter som sitter precis i början på aggregatet friskluftsintag, detta ventilationsfilter hindrar partiklar från uteluften att förorena inomhusluften samt att värmeväxlaren inte blir nedsmutsad. Även luften som går ut ur huset filtreras i FTX-aggregatet eftersom värmen i luften ska återvinnas och den måste då vara så ren som möjligt så värmeväxlaren inte blir nedsmutsad. Den roterande värmeväxlaren är uppbyggd så att den är rund och fungerar som ett roterande hjul (rotor) bestående av veckade aluminiumprofiler där den varma frånluften värmer upp rotorn på halva sidan, som därefter roterar och värmer upp den kalla tilluften på den andra halvan. Systemet har många fördelar i jämförelse med andra lösningar och är en modernare lösning.

Den roterande värmeväxlaren karakteriseras av låga tryckfall, vilket leder till låga fläkteffektbehov och därmed låg elenergianvändning i fläktarbetet och särskilt nu när dessutom fläktarna oftast är lågenegifläktar (EC-fläktar). Den är förhållandevis enkel att rengöra samt har hög verkningsgrad 80-86 %. En annan stor fördel med FTX-aggregat med roterande värmeväxlare är att de kan köras utan avfrostning vid låga utetemperaturer utan risk för att värmeväxlaren isar igen och dessutom behövs ingen dräning.

Här kommer några enkla FTX-tips

  • Ska du köpa ett nytt FTX-aggregat så se till att det har lågenergifläktar (EC-fläktar).
  • Injusteringen av FTX-aggregatet är viktigt då det ser till att använda systemet effektivt gällande korrekt inomhusluft och energiförbrukning.
  • Läs på hur FTX fungerar så att du får förståelse för systemet och vad det innebär. Först då kan du regelbundet kontrollera att allt fungerar som det ska.
  • Byt ventilationsfilter regelbundet. Det är viktigt både energimässigt, funktionsmässigt och framför allt hälsomässigt.
  • FTX-aggregaten bör definitivt köras året runt med de luftmängder som är beräknat enligt ventilationsritningen. Man behöver dessutom samma luftväxling på vintern som på sommaren. Kör man med lägre fläkthastighet vintertid kan det leda till att aggregatet fryser igen med dyra reperationskostnader till följd.
Copyright © 2023 Soliduct AB